Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 phê duyệt kế hoạch thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế
Ngày 23/11/2020

Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 phê duyệt kế hoạch thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế

Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 phê duyệt kế hoạch thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế

Tập tin đính kèm

Tin tức khác